11 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

      Głównym celem powstania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych jest odciążenie dowódców jednostek od zadań  finansowo – gospodarczych umożliwiając im skupienie wysiłku na szkoleniu i przygotowaniu do realizacji zadań. Dzięki oddzieleniu funkcji logistycznej od operacyjnej, Wojskowe Oddziały Gospodarcze mają możliwość na pełną profesjonalizację potencjału logistycznego i skuteczne wykorzystanie go w sprawnym i na wysokim poziomie zabezpieczaniu jednostek i instytucji wojskowych. Usprawnia to także działania dowódców jednostek operacyjnych. Następstwem wspomnianych zmian jest sformowanie na podstawie Decyzji Nr Z-83/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011r. 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, któremu Zarządzeniem Nr 40/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 13 lipca 2010 rok (z późn.zm.) nadano statut jednostki budżetowej.

    Siedzibą 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego jest miasto Bydgoszcz. Jest jednostką logistyczną Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, podporządkowaną bezpośrednio 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu.
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Decyzją Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2012r. przejął odpowiedzialność za zabezpieczenie finansowo – logistyczne jednostek i instytucji wojskowych będących  w dotychczasowym rejonie zaopatrywania batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Swój rejon zaopatrywania rozszerzył dodatkowo o jednostki i instytucje wojskowe znajdujące się w jego obszarze odpowiedzialności. 


Główne zadania 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

- utrzymanie gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
- zabezpieczenie materiałowe;

- zabezpieczenie techniczne;
- zabezpieczenie medyczne;
- zabezpieczenie finansowe (wraz z realizacją zamówień publicznych);
- zabezpieczenie infrastruktury wraz z zabezpieczeniem ppoż.;
- zabezpieczenie geograficzne i hydrometeorologiczne;
- zabezpieczenie sprzętu łączności i informatyki;
- ochrona i obrona obiektów;
- obsługa administracyjno - biurowa;
- zapewnienie bezpieczeństwo i higiena pracy.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411300
fax. 261411313

    
  • BIP